Vores struktur - funktionsopdeling

Funktionsopdelt struktur i  Børnehuset Ærtebjerg

 

Gennem de sidste år er der sket ændringer i forhold til de opgaver institutionen skal løse. Samtidig varierer børnetallet fra år til år, og børnene starter løbende hen over året og ikke primært d. 1. maj, hvilket kræver fleksibilitet i forhold til børnegrupperne. Derudover har Hvidovre kommune i 2019 indført, at man er børnehavebarn , når man er 2,10 år. det har også stor betydning i forhold til de skift børnene skal igennem.

 

Inklusion af børn i udsatte positioner er bl.a. en ændring i opgaveløsningen. Tidligere var det således, at havde vi børn der af forskellige årsager havde brug for en særlig støtte og indsats, var det muligt at søge støttepædagog til barnet eller børnegruppen. I 2012 skete der en omlægning af indsatsen i alle kommunens dagtilbud, således hver enkel institution fik tilført ressourcer i forhold til selv at løse opgaven. I forbindelse med ændringen tilbage i 2012 ansatte vi en inklusionspædagog, der sammen med personalet skulle tilrettelægge en hverdag, hvor vi sikrer den særlige pædagogiske indsats med fokus på en inkluderende kontekst for alle børn.                                  Siden 2012 har mange af vores pædagoger taget uddannelse indenfor inklusion og i 2017 da vores inklusionspædagog stoppede overgik arbejdet med inklusion til pædagogerne.                                    I forbindelse med at arbejde inkluderende er det også nødvendigt med nogle fleksible børnegrupper, således at vi sikrer alle børns deltagelse i fællesskabet, samt sikrer lærings og lege miljøer der udvikler børnenes kompetencer.

 

 

Forskningen viser, at børns udvikling og lyst til læring skal stimuleres allerede fra vuggestuealderen.

Læring i dagtilbuddet handler bl.a om trivsel, dannelse, udvikling og forandring og er en proces, hvor barnet former og udvikler sin viden, forståelse og færdigheder. Konkret handler det især om udvikling af sprog, motorik, logik, sociale og personlige kompetencer - som f.eks. koncentration, selvværd, vedholdenhed og omgængelighed.

Den traditionelle stueopdeling i forhold til børnehavebørnene danner ikke den bedste ramme for at imødekomme ovenstående og løse nuværende og fremtidige opgaver.  Derfor har vi valgt at arbejde med en grundstruktur der er funktionsopdelt - hvor der er fokus på rummets betydning for leg, læring og udvikling.

 

Hvordan har vi struktureret os?

Vi er en funktionsopdelt institution, i modsætning til den oftest stueopdelte struktur. Det betyder at rummene i institutionen har forskellige funktioner f.eks. kreativ værksted, dukkekrog, konstruktionsrum, udeværksted, rytmikværksted og cafe.

 

 

I den traditionelle stueopdelte institution, er disse aktiviteter samlet på de enkelte stuer hvilket betyder, at det enkelte barn skal koncentrere sig om en opgave mens andre leger, spiller spil, tegner osv. Det kan være svært at finde ro til fordybelse, når der hele tiden sker andre aktiviteter rundt omkring en. Og for nogle børn kan det være fuldstændig umuligt og hæmmende for læring.

Ligeledes kan det også være svært for den voksne at fordybe sig sammen med børnene, da man hurtig kan blive afbrudt bl.a. i forhold til praktiske opgaver. For mange børn kan de mange tilbud der er samlet på en stue virke uoverskuelige.

 

Ved at definere rummenes funktion, kan der skabes ro til fordybelse og de voksne der er tilknyttet de enkelte funktionsrum kan fordybe sig sammen med børnene omkring de opgaver og aktiviteter som rummet er beregnet til.

 

Undersøgelser viser at rummets indretning og funktion har stor betydning for læring. Har et rum mange forskellige funktioner kan det være svært at skabe de bedste forudsætninger for at alle børn trives og lærer, mens de er i institutionen.

 

Børnehavebørn.

Børnene er inddelt i nogle basisgrupper i forhold til alder. Til hver basisgruppe er der tilknyttet faste voksne. Grupperne kan variere i størrelse alt efter hvor mange børn der er i samme alder.

Som udgangspunkt vil man rykke fra vuggestuen og op i en børnehavegruppe med børn i samme alder. Man vil så forblive i denne basisgruppe med de samme voksne frem til man skal i skole. Når de voksne har afleveret en gruppe til skole, rykker de så ned og starter en ny gruppe op. I forhold til sammensætning af børn efter alder, kan der undervejs ske ændringer idet at børnetallet ikke er fast men svinger fra år til år, hvilket også kan påvirke sammensætningen af personale-teams.

 

Man er samlet i basisgruppen omkring følgende:

Frokostmåltidet - samling - fødselsdage.

 

Den øvrige tid indgår børnene i aktiviteter i de forskellige funktionsrum og på tværs af basisgrupperne. Børnene er hver formiddag inddelt i nogle faste grupper og gruppen er så i et funktionsrum en uge af gangen. Om morgenen og om eftermiddagen bevæger børnene sig rundt i funktionsrummene efter eget valg. Vi har valgt at arbejde i faste grupper om formiddagen, og her arbejde målrettet inden for de seks lærepladstemaer. Samtidig sikrer vi læring og udvikling i forhold til det enkelte barn, ligesom vi strukturerer nogle børnefællesskaber hvor der kan skabes relationer og venskaber.                                                                                    

Til hver funktionsrum er der tilknyttet voksne som er ansvarlige for rummet og de aktiviteter der tilbydes. For at give plads til fordybelse for børn og voksne i funktionsrummene, vil vi fast have en voksen der tager sig at de overordnede praktiske ting bl.a. tage telefon. 

 

Vuggestuebørn.

 

 

I forhold til vuggestuebørn, er rammerne mere faste, da vuggestuebørn har brug for nogle andre rammer end de større børn bl.a. i forhold til søvn og mad.

 

Der er et udvidet samarbejde på tværs af grupperne om formiddagen. Børnene indgår i forskellige aktiviteter med henblik på læring, leg og udvikling.

Grupperummene har forskellige funktioner, og er indrettet herefter, fx rytmikværksted, sprog og ude-værksted der omhandler ture ud af huset, hovedsagligt på vores Christianiacykler.

 

Ikke alle funktionsrum er åbne hver dag, men følger en ugeplan.

Børnene er delt op i grupper efter alder og modenhed når de indgår i de forskellige aktiviteter. De voksne har hver især ansvar for et funktionsrum, og de tilknyttede aktiviteter. Børnene vil derfor ikke følge de voksne fra deres basisgruppe når de deltager i aktiviteter, men den/de voksne der er i funktionsrummet hvor aktiviteten er.

På alle andre tidspunkter, vil børnene være i deres basisgruppe, herunder ved alle måltider. 

 

Børnehavebørn.

Børnene er inddelt i nogle basisgrupper i forhold til alder. Til hver basisgruppe er der tilknyttet faste voksne. Grupperne kan variere i størrelse alt efter hvor mange børn der er i samme alder.

Som udgangspunkt vil man rykke fra vuggestuen og op i en børnehavegruppe med børn i samme alder. Man vil så forblive i denne basisgruppe med de samme voksne frem til man skal i skole. Når de voksne har afleveret en gruppe til skole, rykker de så ned og starter en ny gruppe op. I forhold til sammensætning af børn efter alder, kan der undervejs ske ændringer idet at børnetallet ikke er fast men svinger fra år til år, hvilket også kan påvirke sammensætningen af personale-teams.

 

Man er samlet i basisgruppen omkring følgende:

Frokostmåltidet - samling - fødselsdage.

 

Den øvrige tid indgår børnene i aktiviteter i de forskellige funktionsrum og på tværs af basisgrupperne. Børnene er hver formiddag inddelt i nogle faste grupper og gruppen er så i et funktionsrum en uge af gangen. Om morgenen og om eftermiddagen bevæger børnene sig rundt i funktionsrummene efter eget valg. Vi har valgt at arbejde i faste grupper om formiddagen, og her arbejde målrettet inden for de seks lærepladstemaer. Samtidig sikrer vi læring og udvikling i forhold til det enkelte barn, ligesom vi strukturerer nogle børnefællesskaber hvor der kan skabes relationer og venskaber.                                                                                    

Til hver funktionsrum er der tilknyttet voksne som er ansvarlige for rummet og de aktiviteter der tilbydes. For at give plads til fordybelse for børn og voksne i funktionsrummene, vil vi fast have en voksen der tager sig at de overordnede praktiske ting bl.a. tage telefon.